Lietošanas noteikumi / distances līgums

Fiziska persona, veicot pasūtījumu mājaslapā vai izsakot vēlēšanos iegādāties Sakura preces, noslēdz Distances līgumu saskaņā ar tiesību normām, kas regulē Patērētāju tiesību aizsardzību un Distances tirdzniecību.

Distances līgums tiek uzskatīts par noslēgtu, kad Pircējs veicis pasūtījumu un atbilstoši Līguma noteikumiem veicis apmaksu par Preci, izmantojot mājaslapā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pasūtījumam atbilstošo rēķinu, un attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti mājaslapā.

Veicot pirkumu, persona apliecina, ka ir rīcībspējīga un tiesīga iepirkties mājaslapā.

  1. Preces pasūtīšana

Pircējs pasūta Preces, aizpildot preču pasūtījuma formu mājaslapā vai rakstot e-pastu. Veicot pasūtījumu, Pircējs apņemas norādīt precīzu informāciju, t.i., vārdu, uzvārdu, piegādes adresi un savu kontaktinformāciju un, nospiežot uz lauka „Pasūtīt“, Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu uzrādīšanu, pretējā gadījumā Preces piegāde var netikt garantēta. Preces pasūtīšana uzskatāma par Pircēja piekrišanu noslēgt Distances līgumu, iegādāties izvēlēto un pasūtīto konkrēto Preci par norādīto cenu.

Noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un sapratis noteikumu saturu un nozīmi, un pilnībā tiem piekrīt. Pircējs apņemas ar noteikumiem iepazīties katrā iepirkšanās reizē. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt preces mājaslapā, ja nav iepazinies ar noteikumiem vai tiem nepiekrīt.

Preču cenas mājaslapā izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas eiro (EUR) ar iekļautu PVN. Prece Pircējam tiek pārdota par cenu, kas ir spēkā mājaslapā pasūtījuma veikšanas brīdī.

  1. Apmaksas kārtība

Apmaksu par Preci Pircējs veic mājaslapā, lietojot iestrādātos maksājuma rīkus, izmantojot internetbanku vai kredītkarti (MasterCard, Visa), vai ar pārskaitījumu uz Sakura konta numuru, kas norādīts priekšapmaksas rēķinā. Visus piegādes izdevumus sedz Pircējs.

Ar banku starpniecību veikto maksājumu saņemšanu nodrošina trešās personas. Par Pircēju datu apstrādi, atbilstoši fizisko personu datu aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem, un datu drošību ir atbildīgas trešās personas, kuras ir tiesīgas sniegt bezskaidras naudas maksājumu veikšanas pakalpojumus.

Samaksa uzskatāma par veiktu, kad visa maksājuma summa ir saņemta Pārdevēja bankas kontā, kas norādīts samaksas noteikumos.

  1. Piegādes kārtība

Pircējs sūtīšanas izdevumu un Preču apmaksu veic kopā pirms apstiprinājuma saņemšanas no Pārdevēja.

Preces tiek piegādātas saskaņā ar piegādes pakalpojuma sniedzēja noteikto termiņu, taču ne vairāk kā 20 (divdesmit) dienu laikā no pasūtījuma pieņemšanas un pilnas samaksas veikšanas, piegādes laiku saskaņojot ar Pircēju.

Par piegādes nodrošināšanu un Preču drošību piegādes laikā, kā arī par piegādes termiņu ievērošanu ir atbildīgs attiecīgā pakalpojuma sniedzējs no brīža, kad Preces ir tam tikušas nodotas.

Pircējs apzinās, ka izņēmuma gadījumos Preču piegāde var kavēties neparedzamu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Pārdevējs vai piegādes pakalpojuma sniedzējs nekavējoties sazinās ar Pircēju un saskaņo citu iespējamo piegādes laiku.

Pircējam ir pienākums būt sasniedzamam pasūtījumā norādītajā adresē noteiktajā laikā Pasūtījuma izpildei, kā arī jābūt sasniedzamam pa norādīto telefonu un/vai e-pastu.

Pasūtījumā norādītajai personai ir jāpieņem Preces pašai. Ja pasūtītās Preces saņems cita persona, uzskatāms, ka pasūtījumu saņēmusi Pasūtījumā norādītā persona. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas varētu rasties, gadījumā, ja Pircējs ir norādījis nepilnīgus saņēmēja datus, vai ja Preci saņems cita persona.

Piegāde ir iespējama visā Latvijas teritorijā. Pasūtījumā Pircējam jānorāda pilnīga un precīza informācija par piegādes vietu.

Preces netiek sūtītas atkārtoti un Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, atmaksājot Pircējam saņemto naudu par Precēm, gadījumā, ja Preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ, piemēram, Pircējs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs nav sastopams, ar Pircēju nav iespējams sazināties, Pircēja norādītajai adresei nevar piekļūt, Pircējs nepieņem Preci piegādes termiņā vai apstākļiem atbilstošā papildu termiņā, par kuru Preces piegādātājs bija vienojies ar Pircēju u.c. Izdevumi par piegādi un par bojātajām precēm, ja Preces atgriešanas rezultātā sabojājušās, netiek atmaksāti.

Īpašuma tiesības uz Preci pāriet Pircējam brīdī, kad Prece apmaksāta pilnā apmērā un piegādāta, saskaņā ar piegādes noteikumiem.

Pasūtījumus Pircējs var veikt 24 stundas diennaktī, bet pasūtījumu noformēšanu Pārdevējs veic darba dienās no plkst. 9.00 līdz 18.00, sestdienās, svētdienās un brīvdienās – pasūtījumu apstrāde netiek veikta. Pārdevējs nosūta Pircējam apstiprinājumu par pasūtījuma pieņemšanu e-pasta veidā. Ja Pircējs nesaņem apstiprinošu e-pastu, tad pasūtījums nav pieņemts. Pasūtījuma noformēšana tiek uzsākta brīdī, kad nauda ir ieskaitīta Pārdevēja kontā.

  1. Atteikuma tiesības

Par preces kvalitāti saņemtās pretenzijas tiks risinātas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem Patērētāju tiesību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumiem Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un atgriezt Preci 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no brīža kad prece iegūta valdījumā, neminot atgriešanas iemeslu, aizpildot mājaslapā pieejamo Atteikuma veidlapu un norādot tajā prasītos datus. Atteikuma veidlapa iesniedzama elektroniski.

Naudu par atgriežamo Preci Pārdevējs pārskaita uz Pircēja norādīto bankas kontu atteikuma veidlapā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas un atteikuma veidlapā norādītās Preces saņemšanas Pārdevēja noliktavā, pamatojoties uz Pircēja atteikumu.

Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, iegādājoties personalizētu vai individualizētu preci, preci, kuru pēc tās rakstura nevar atdot atpakaļ, kas ātri bojājas vai ir ātri izlietojama, ja tai tuvojas derīguma termiņa beigas, kā arī preci, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ u.c. MK 255 noteikumos minētajos izņēmumu gadījumos. Kā arī, ja iegādāta pārtika vai dzērieni vai ja iegādātais kosmētikas, sadzīves ķīmijas līdzeklis vai higiēnas prece ir tikusi atvērta un lietota.

Pircējs ir atbildīgs par to, lai Precei nesamazinātos tās vērtība, kvalitāte un drošums. Pretējā gadījumā Pārdevējam ir tiesības atteikt Pircējam atteikuma tiesību izmantošanu attiecībā uz piegādāto Preci.

Visu mājaslapā pārdodamo preču īpašības ir norādītas katras preces aprakstā. Precēm tiek piešķirta preces ražotāja garantija. Ja Pircēju neapmierina pasūtītā Preces kvalitāte viņa pienākums ir informēt Pārdevēju, lai tas varētu sazināties un informēt preces ražotāju vai oficiālo izplatītāju. Ražotāja garantijas noteikumi nav spēkā pret bojājumiem, kas radušies Pircēja vai trešo personu vainas dēļ.

Patērētājam 24 mēnešu laikā no Preces saņemšanas dienas ir Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktās tiesības pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu Preci. Šāda prasījuma pieteikums ir iesniedzams Pārdevējam divu mēnešu laikā no dienas, kad Pircējs ir atklājis Preces neatbilstību līguma noteikumiem, ievērojot Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 27.pantā noteikto.

  1. Pārdevēja tiesības un pienākumi

Pircējs ir informēts, ka Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji grozīt un papildināt Līguma noteikumus. Pircējam iepērkoties mājaslapā, tiek piemēroti Līguma noteikumi, kas ir spēkā Preču pasūtīšanas brīdī.

Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos mājaslapa pakalpojumus, ja Pārdevējs uzskata, ka Pircējs, izmantojot mājaslapu, var pārkāpt vai pārkāpj Līguma noteikumus, mēģina kaitēt Pārdevējam, mājaslapa darbībai vai drošībai, vai trešajām personām.
 Ja veikalā nav pasūtīto Preču vai to nav pietiekamā daudzumā, Pārdevējam ir tiesības Preces nepiegādāt vai piegādāt mazāku to daudzumu. Šādā gadījumā Pārdevējs atgriež Pircējam samaksāto starpību par nepiegādāto Preci.

Pārdevējs neatbild par sekām, ja Pircēja datora vai monitora īpatnību dēļ Pircēja datora monitorā redzamo mājaslapa preču attēls pēc jebkādām pazīmēm atšķiras no preču izskata dabā.

Ja piekļūšana mājaslapai vai pasūtījuma veikšana mājaslapā nav iespējama vai ir traucēta tehnisku vai no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem Pircēja vai trešo personu zaudējumiem.

  1. Konfidencialitāte un dati

Pircējs uzņemas visu atbildību par norādīto datu konfidencialitāti un neizpaušanu trešajām personām, jebkurš Pasūtījums, kas tiek veikts ar Pircēja lietotājvārdu un paroli ir Pircējam saistošs un tas nav tiesīgs no šī Pasūtījuma atkāpties.

Jebkura mājaslapā iekļautā informācija (piemēram, Preču cenas un atlikumi noliktavā) ir konfidenciāla un bez Pārdevēja rakstveida atļaujas nav izpaužama trešajām personām. Jebkurā šī punkta noteikumu pārkāpuma gadījumā Pircējs apņemas atlīdzināt Pārdevējam visus radītos zaudējumus.

Klientu dati tiek aizsargāti un apstrādāti, saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas fizisko personu datu aizsardzības likumu. Privātuma politika attiecas uz šī Līguma ietvaros apstrādātajiem fizisko personu datiem. Pircējam ir pienākums nekavējoties paziņot par visām izmaiņām tās fizisko personu datos: uzvārds, adrese, e-pasts, tālrunis u.tml.

  1. Citi noteikumi

Visi strīdi saistībā ar Līguma noteikumu un nosacījumu izpildi, ir risināmi savstarpējo pārrunu ceļā. Ja savstarpēju sarunu ceļā vienošanos panākt nebūs iespējams, tad strīdi tiks nodoti izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā pēc Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Prece pievienota grozam
0 items - 0.00