Политика конфиденциальности

1. Privātuma politikas mērķis ir informēt mājaslapas apmeklētājus par to, kā tiek ievākti, izmantoti un uzglabāti personas dati.

Personas dati tiek apstrādāti, lai nodrošinātu pakalpojumus, individuālu apkalpošanu un personalizētus piedāvājumus atbilstoši klientu pasūtījumam, noslēgtajiem līgumiem vai normatīvo aktu prasībām.

Personas dati nozīmē jebkuru informāciju, kas personu identificē, vai var tikt pamatoti izmantota personas identificēšanai.

Personas Datu apstrādes pārzinis ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RĪGA-TRANZIT CORPORATION” (turpmāk – Sakura), vienotais reģistrācijas numurs: 40103761245, juridiskā adrese: Imulas iela 13A, Rīga, LV-1058.

Kontaktinformācija:info@sakura.lv.

Sakura piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina Personas Datu konfidencialitāti un veic atbilstošos pasākumus Personas Datu aizsardzībai.

Personas Datu apstrāde notiek atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem datu aizsardzības jomā.

Sakura mājaslapas izmantošana tiek uzskatīta par piekrišanu privātuma politikai, tai skaitā tam, ka apmeklētājs ir iepazinies un sapratis tās noteikumus un ka Sakura drīkst veikt Personas Datu apstrādi.

Sakura patur tiesības ik pa laikam veikt izmaiņas šajā Politikā, aktuālo versiju publicējot mājaslapā.

2. Personas Dati tiek ievākti galvenokārt no datu subjekta, lai sniegtu atbilstošus pakalpojumus. Piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, u.c. informācija, informācija par iepriekš iegādātajiem produktiem un saistīto IP adresi, rēķinu informāciju u.tml., kā arī datus, kuri tiek iegūti mājaslapas izmantošanas rezultātā un no klienta e-pasta sarakstē vai telefonsarunas laikā saistībā ar konsultāciju par produktu.

Personas Datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz:

 • Datu subjekta piekrišanu;
 • lai noslēgtu vai izpildītu līgumu, un lai veiktu nepieciešamus pasākumus pēc klienta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas, kas ir par pamatu datu apstrādei;
 • lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu un tā kvalitāti;
 • lai realizētu tiesības, kas izriet no Sakura un datu subjekta starpā pastāvošajām saistībām, vai Sakura likumiskās intereses.

Sakura likumiskās intereses ir:

 • uzlabot pakalpojumu sniegšanu, pilnveidotos un nodrošinātu pilnvērtīgu saziņu;
 • sniegtu atbilstošus un piemērotus pakalpojumus atbilstoši klientu interesēm;
 • pārbaudīt un pārliecināties par klienta identitāti;
 • nodrošināt pakalpojumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • nodrošināt līguma saistību izpildi;
 • saglabāt klienta pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk. kas veikti mutvārdos, zvanot vai mājaslapā;
 • veikt klientu aptauju par Sakura darbību un pakalpojumu kvalitāti;
 • savu tiesisko interešu aizsardzība.

3. Personas Dati tiek apstrādāti tik ilgi, cik nepieciešams to apstrādes nolūkam, t.i. tik ilgi, kamēr tiek izmantots Pakalpojums, vai arī kamēr netiek atsaukta piekrišana.

Ilgāks Personas Datu uzglabāšanas laiks ir pieļaujams un var tikt piemērots, lai izpildītu likumu prasības par dokumentu vai informācijas glabāšanas minimālo termiņu, lai aizsargātu likumīgās intereses.

Pēc Personas Datu glabāšanas termiņa beigām, Personas Dati tiek dzēsti vai padarīti nepieejami vai neidentificējami.

4. Personas Dati var tikt nodoti kompetentām valsts vai pašvaldību institūcijām vai tiesībsargājošajām iestādēm pēc to pieprasījuma, kā arī lai aizstāvētu tiesības un likumiskās intereses. 

Personas Dati var tikt nodoti trešajām personām noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu funkciju, piemēram, piegādātājiem, ja ir nepieciešams piesaistīt citus pakalpojumu sniedzējus, uzlabojot pakalpojumu sniegšanu klientam.

Personas Dati var tikt nodoti tikai nepieciešamajā un pietiekamā apjomā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un pamatotu objektīvu apstākļu dēļ.

5. Jebkurā laikā Datu subjekts var izmantot šādas ar likumu noteiktas tiesības, lai ietekmētu savu Personas Datu apstrādi:

 • Piekļuves tiesības saviem datiem.
 • Tiesības labot neprecīzus datus.
 • Tiesības tikt aizmirstam.
 • Tiesības ierobežot apstrādi.
 • Tiesības saņemt informāciju.
 • Tiesības uz datu pārnesamību.
 • Tiesības iebilst pret noteiktu Personas Datu apstrādi.
 • Tiesības atsaukt savu piekrišanu.
 • Atteikšanās no mārketinga informācijas saņemšanas.

Datu subjektam ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā, ja tas uzskata, ka Personas Dati tiek apstrādāti nepareizi, vai ka Datu subjekta tiesības ir pārkāptas. Informācija un iesnieguma paraugs pieejams – https://www.dvi.gov.lv/lv/iesniegumu-paraugi 

Товар добавлен в корзину
0 товаров - 0.00